Hạn mức giao dịch của TKTT

1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:

Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 100 triệu đồng/tháng/KH.

2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:

a. Đối với KHCN

Loại Giao dịch Hạn mức áp dụng với KHCN
Tối thiểu Tối đa
/giao dịch /giao dịch /ngày
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử
Thanh toán hóa đơn 10.000.000 10.000.000
Nạp tiền 2.000.000 5.000.000
Mua mã thẻ điện thoại 2.000.000 5.000.000
Mua mã thẻ data 3G/4G 2.000.000 5.000.000
Thanh toán QR code 10.000.000 15.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống MSB 10.000.000 25.000.000
Hạn mức giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống MSB qua NAPAS 20.000 10.000.000 25.000.000
II. Giao dịch Thẻ
Rút tiền tại ATM 50.000 10.000.000 20.000.000
Giao dịch thanh toán 10.000.000 20.000.000
Giao dịch thanh toán tại POS 10.000.000 20.000.000
Giao dịch Contactless 1.000.000 20.000.000