I. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 200 triệu đồng/tháng/khách hàng.

II. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch

1. Đối với KHCN

b. Đối với KHĐL thực hiện đăng ký mở, sử dụng Ứng dụng TNEX và TKTT qua Ứng dụng TNEX

c. Đối với KHĐL thực hiện đăng ký mở, sử dụng Ứng dụng TNEX & TKTT qua phương thức gặp mặt trực tiếp KH

d. Đối với KHĐL thực hiện bổ sung hồ sơ mở TKTT tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB và hoàn tất thủ tục mở TKTT
Hạn mức giao dịch của KHĐL khi đến giao dịch trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB không bị giới hạn.