Điều khoản và chính sách mở, sử dụng và quản lý chức năng Quỹ nhóm

trên Ứng dụng TNEX Consumer

I. Điều kiện đăng ký và sử dụng chức năng Quỹ nhóm:

1.Đối với Khách hàng là người tạo quỹ (Thủ quỹ):

a- Khách hàng đang sử dụng Ứng dụng TNEX Consumer và có tài khoản thanh toán tại TNEX (Khách hàng C1).

b- Khách hàng sẽ được mở thêm một tài khoản thanh toán dành cho việc quản lý quỹ, thu quỹ, sử dụng quỹ sau khi Khách hàng đăng ký tạo quỹ và đồng ý với các điều khoản và chính sách sử dụng chức năng Quỹ nhóm.

2. Đối với Khách hàng là người tham gia quỹ (Thành viên quỹ):

a- Khách hàng đã có tài khoản thanh toán tại TNEX được sử dụng tính năng Quỹ nhóm trên Ứng dụng TNEX.

b- Khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại TNEX  không sử dụng được tính năng Quỹ nhóm trên Ứng dụng TNEX. Khi Khách hàng nhận được đường link mời tham gia quỹ,  Khách hàng cần hoàn thành các bước tải ứng dụng và đăng ký sử dụng Ứng dụng TNEX Consumer (C0) và tài khoản thanh toán tại TNEX (Khách hàng C1).

3. Thủ quỹ sẽ là chủ tài khoản thanh toán sử dụng cho chức năng Quỹ nhóm và là người duy nhất có thể thực hiện giao dịch trên tài khoản này. Thủ quỹ mời và chấp nhận các thành viên tham gia quỹ đồng nghĩa với việc đồng ý chia sẻ thông tin về quỹ và thông tin giao dịch từ tài khoản quỹ cho các thành viên quỹ.

4. Thành viên quỹ không phải chủ tài khoản thanh toán sử dụng cho chức năng Quỹ nhóm và không thể thực hiện giao dịch trên tài khoản này. Thành viên quỹ có thể xem thông tin về quỹ và thông tin giao dịch từ tài khoản quỹ khi chấp nhận lời mời tham gia quỹ từ Thủ quỹ.

II. Mở tài khoản và chia sẻ thông tin tài khoản Quỹ nhóm:

1. Mở tài khoản: Khi khách hàng là Thủ quỹ đăng ký sử dụng tính năng Quỹ nhóm, khách hàng sẽ đăng ký mở một tài khoản thanh toán gắn với quỹ thông qua việc đồng ý với các điều khoản và chính sách sử dụng tính năng Quỹ nhóm trên ứng dụng TNEX tại màn hình sau:

2. Chia sẻ thông tin tài khoản với các thành viên quỹ: Các thông tin về tài khoản sẽ được chủ tài khoản đồng thời là thủ quỹ đồng ý chia sẻ với các thành viên quỹ thông qua việc đồng ý với các điều khoản và chính sách sử dụng tính năng Quỹ nhóm trên Ứng dụng TNEX như nêu tại điểm 1.

3. Các thông tin được chia sẻ là thông tin về số tài khoản, chủ tài khoản, các giao dịch phát sinh trên tài khoản theo từng kỳ quỹ (giao dịch nộp quỹ sẽ không hiển thị tên người nộp đối với thành viên quỹ), số dư đầu kỳ và cuối kỳ, thu chi trong kỳ và các thông tin khác (nếu có) được hiển thị trên màn hình Quỹ nhóm dành cho thành viên tham gia quỹ trên Ứng dụng TNEX.

4. Khách hàng là thủ quỹ đồng ý miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của MSB và TNEX trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào phát sinh liên quan đến việc giao dịch thu và chi quỹ, việc chia sẻ thông tin tài khoản quỹ cho các thành viên quỹ và các giao dịch thành viên quỹ đã chủ động thực hiện nộp tiền vào tài khoản quỹ.

5. Số lượng quỹ tối đa một khách hàng được tạo là 03 (ba) quỹ tương ứng với ba tài khoản quỹ. Số lượng này có thể thay đổi từng thời kỳ và sẽ được thông báo công khai cho khách hàng trên website www.tnex.com.vn.

III. Nhận thông báo về nộp quỹ và sử dụng quỹ với thành viên quỹ:

1. Khi thành viên quỹ được mời tham gia quỹ, nếu Đồng ý, thành viên quỹ sẽ nhận được các thông báo nhắc nộp quỹ và có thể xem thông tin sử dụng quỹ.

2. Việc Đồng ý là thành viên quỹ cũng đồng thời là việc thành viên quỹ đồng ý việc nhận các thông tin về nộp quỹ và sử dụng quỹ nêu trên.

3. Thành viên quỹ có thể từ chối nhận thông báo từ quỹ bằng việc tắt tính năng nhận thông báo từ quỹ trên chức năng Quỹ nhóm.

IV. Khóa quỹ và khóa tài khoản quỹ:

1. Khi Thủ quỹ thực hiện tính năng Khóa quỹ, Thủ quỹ đồng thời thực hiện yêu cầu khóa tài khoản gắn với quỹ được yêu cầu khóa.

2. Việc Khóa quỹ và khóa tài khoản quỹ theo yêu cầu của Thủ quỹ chỉ được thực hiện khi không còn số dư trên tài khoản quỹ (số dư bằng 0).

3. Sau khi khóa quỹ, tài khoản quỹ sẽ không thực hiện được giao dịch cả ghi có và ghi nợ vào tài khoản, tuy nhiên Thủ quỹ vẫn có thể xem lại lịch sử những giao dịch đã phát sinh trước khi khóa quỹ.

4. Nếu muốn sử dụng lại quỹ đã khóa, Thủ quỹ có thể chọn tính năng “Mở quỹ. Sau đó, quỹ sẽ được khôi phục các chức năng như ban đầu.

V. Xóa quỹ:

1. Khi Thủ quỹ thực hiện tính năng Xóa quỹ, Thủ quỹ đồng thời thực hiện yêu cầu đóng tài khoản gắn với quỹ được yêu cầu Xóa.

2. Sau khi xóa quỹ, sẽ không thể mở lại quỹ được nữa.

3. Sau khi xóa một quỹ, số lượng quỹ được tạo sẽ được tăng thêm một quỹ.

4. Một khách hàng được thực hiện xóa quỹ tối đa là 10 lần.

VI. Quy định đối với thủ quỹ quỹ:

Toàn bộ số tiền trên tài khoản quỹ do thủ quỹ xử lý, đứng tên, và toàn quyền quyết định.

Thủ quỹ có toàn quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản liên quan đến tài khoản quỹ và quyền yêu cầu cung cấp dịch vụ hay yêu cầu xử lý khiếu nại đối với tài khoản này theo quy định của MSB, TNEX và của pháp luật.

VII. Quy định đối với thành viên quỹ:

Các thành viên có quyền xem thông tin liên quan đến quỹ và tài khoản quỹ nếu được thủ quỹ mời tham gia quỹ và đồng ý tham gia.

Các thành viên quỹ không có quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản liên quan đối với tài khoản quỹ.

Các thành viên quỹ không có quyền yêu cầu cung cấp dịch vụ hay yêu cầu xử lý khiếu nại liên quan đến tài khoản của Thủ quỹ ngoại trừ các nội dung nêu tại văn bản này.

VIII. Xử lý tra soát khiếu nại:

MSB và TNEX được miễn trừ trách nhiệm và không tiếp nhận xử lý với mọi trường hợp phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về tài khoản quỹ giữa thủ quỹ và các thành viên quỹ, giữa các thành viên quỹ với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gian lận, chiếm đoạt số tiền trong tài khoản quỹ, hay việc sử dụng tài khoản quỹ sai mục đích.

Các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện về tài khoản quỹ (nếu có) chỉ có thể do chủ tài khoản tức là thủ quỹ thực hiện.

Việc xử lý tra soát khiếu nại thực hiện theo quy định tra soát khiếu nại được nêu trong Quy định về mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán QĐ.DB.004.

>> Xem chi tiết văn bản TẠI ĐÂY