13. Tôi có thể chọn 1 loại hạn mức khác các hạn mức mặc định không?

Không, bạn chỉ có thể chọn 1 trong các định mức mà TNEX có sẵn. Chi tiết hạn mức vui lòng tham khảo theo đường dẫn sau tại mục II. Giao dịch thẻ

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!