12. Khi lựa chọn hạn mức thì hạn mức đó là hạn mức của từng giao dịch hay là tổng hạn mức giao dịch/ ngày của thẻ?

Hạn mức của từng giao dịch.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!