02. Có những loại tài khoản nào trong TNEX?

Trong TNEX có hai loại tài khoản thanh toán: Tài khoản thanh toán CA (CASA) và Tài khoản thanh toán Energy. Cả hai đều là tài khoản thanh toán tuy nhiên có những điểm khác nhau như sau:
– Bạn có thể rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán CA, tuy nhiên không thể rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán Energy.
– Bạn có thể sử dụng tài khoản thanh toán Energy để thanh toán các đơn hàng trong ứng dụng, tuy nhiên không thể sử dụng tài khoản thanh toán CA để thanh toán đơn hàng.
– Bạn có thể sử dụng tài khoản CA để chuyển tiền tới tài khoản ở các Ngân hàng khác, nhưng không thể dùng tài khoản Energy để làm việc này.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!