BẢN ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG

  1. Định nghĩa
  2. Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Dịch vụ trích nợ tự động (Gọi tắt là dịch vụ) Là dịch vụ cho phép Khách hàng đăng ký trích nợ tự động cho một nhà cung cấp trên ứng dụng TNEX. Theo đó MSB thực hiện ủy nhiệm của Khách hàng tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng mở tại MSB để chuyển cho đơn vị nhận tiền trên cơ sở thỏa thuận giữa MSB và khách hàng

………………………..