BẢN ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN

ĐĂNG KÝ TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG

Đăng ký trích nợ tự động để thanh toán cho đối tác trên ứng dụng TNEX

1. Định nghĩa:

a. Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

b. Dịch vụ trích nợ tự động (Gọi tắt là dịch vụ): Là dịch vụ cho phép Khách hàng đăng ký trích nợ tự động cho một nhà cung cấp trên ứng dụng TNEX. Theo đó MSB thực hiện ủy nhiệm của Khách hàng tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng mở tại MSB để chuyển cho đơn vị nhận tiền trên cơ sở thỏa thuận giữa MSB và khách hàng.

c. Người đăng ký dịch vụ Trích nợ tự động (Người đăng ký dich vụ): Là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ trích nợ tự động tại MSB. Dưới đây gọi là khách hàng.

d. Tài khoản: Là tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại MSB.

e. Ngày thanh toán: Là ngày MSB nhận được yêu cầu thanh toán nợ từ Nhà cung cấp dịch vụ.

f. Nhà cung cấp dịch vụ: Là đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

2. Điều kiện đăng ký:

a. Khách hàng có tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng mở tại MSB.

b. Khách hàng có đăng ký và đã kích hoạt dịch vụ trên ứng dụng TNEX – Được bảo trợ bởi MSB.

c. Khách hàng không được hủy ngang dịch vụ Trích nợ tự động khi vẫn còn nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ đã đăng ký thanh toán bằng phương thức trích nợ tự động

d. Dịch vụ Trích nợ tự động sẽ kết thúc khi Khách hàng đã thanh toán hết nợ cho Nhà cung cấp và đóng dịch vụ.

e. Tài khoản thanh toán của Quý khách phải đủ số dư để MSB thực hiện trích nợ vào ngày thanh toán, nếu số dư tài khoản ít hơn số tiền cần thanh toán thì giao dịch vẫn được thực hiện và số tiền thanh toán đúng bằng số dư có trong tài khoản.

f. Đối với các giao dịch thành công, MSB sẽ thông báo cho Khách hàng qua email, tin nhắn, thông báo (nếu có)

g. Trong trường hợp Khách hàng đăng ký dịch vụ cho nhiều dịch vụ trong cùng một thời điểm mà vào ngày thực hiện dịch vụ số dư tài khoản của khách hàng không đủ để thực hiện dịch vụ cho cùng lúc các Hợp đồng dịch vụ đã đăng ký, thì khách hàng cam kết ủy quyền cho MSB tự động trích tiền để thanh toán cho hợp đồng phát hành trước/ hợp đồng phù hợp với số dư tài khoản hoặc hạn mức được Ngân hàng cấp phép.

h. Khi đăng ký dịch vụ này, Khách hàng không thanh toán cho nhà cung cấp bằng các hình thức khác (tiền mặt, chuyển khoản…)

i. Trường hợp Khách hàng thanh toán trùng (02 lần trở lên) cho cùng một hóa đơn, đề nghị khách hàng vui lòng liên hệ Nhà cung cấp dịch vụ để được giải quyết.

j. MSB không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của yêu cầu thanh toán từ Nhà cung cấp dịch vụ. Nếu số tiền thanh toán sai lệch với thỏa thuận giữa Khách hàng và Nhà cung cấp, đề nghị Khách hàng liên hệ Nhà cung cấp để được giải quyết.

k. MSB miễn phí thanh toán cho dịch vụ trích nợ tự động.

l. MSB sẽ không chịu trách nhiệm hay chi trả cho Khách hàng những khoản phát sinh có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi Khách hàng hay Nhà cung cấp dịch vụ, không liên quan đến dịch vụ mà MSB cung cấp

3. Bằng việc tích chọn Đăng ký Trích nợ tự động và xác thực đồng ý bởi mã Xác thực đồng nghĩa với việc Khách hàng ủy quyền cho MSB trích tiền từ tài khoản của Khách hàng mở tại MSB để thực hiện giao dịch thanh toán cho dịch vụ của KH tại Nhà cung cấp dịch vụ trong 02 trường hợp:

– Trường hợp 1: Nhận được yêu cầu nhờ thu từ Nhà cung cấp dịch vụ…. khi dịch vụ đến hạn thanh toán hàng kỳ

– Trường hợp 2: KH chủ động đăng ký thanh toán trước hạn, KH xác thực giao dịch bằng mật khẩu giao dịch đã cài đặt cho tài khoản thanh toán tại MSB

4. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp và đầy đủ của các thông tin cung cấp cho MSB.

5. Khách hàng cam kết việc thanh toán tự động là hoàn toàn hợp pháp và không trái với Quy định của Pháp luật.