BẢN ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CHO VAY

(Kèm theo Hợp đồng cho vay tiêu dùng)

Bản điều khoản, điều kiện này là một bộ phận gắn liền, không tách rời của Hợp đồng cho vay tiêu dùng được ký giữa FCCOM và Bên vay. Bằng việc ký xác nhận tại Hợp đồng cho vay tiêu dùng, Bên vay đồng ý tuân thủ các quy định tại Bản điều khoản, điều kiện này…